Мрежата за Доживотно учење во рамките на своите програмски активности го имплементира проектот : "Inclusive Skating - Ice Skating for Everyone".

Целта на проектот е да се допрат темите на социјална инклузија преку младинска, спортска размена. Тоа значи отвореност, не само кон младите со хендикеп, туку дополнително да се едуцираат млади луѓе без попреченост да се прилагодат и да разберат како можат меѓусебно да играат.

Преку проектот се промовира учество на млади луѓе во спортски активности кои им овозможуваат на лицата со попреченост социјална интеграција, создавање/зајакнување на лични, социјални и комуникативни вештини.

Проектот го имплементираат четири организации: Мрежа за Доживотно Учење, Македонија, Ресурсен Центар за учење и советување Џеладин Деда, Косово, Здружение за права на инвалиди "Балкова", Турција, Асоцијација "Бабилон Травел", Романија

 

Проектните активности вклучуваат: работилници, дискусии, играње на улоги, студиски посети, дебати и спортски активности во затворен и отворен простор.

Локација: Скопје, Македонија

Период на Младинска размена: 11.01-17.01.2020 година

 

Профил на учесници:

Тренери, младински лидери/работници (2 лица),

Млади луѓе од Македонија (лица со попреченост), (4 лица)

Лица за придружба (4 лица)

 

Сите заинтересирани за учество во проектната активност можат да се пријават на следниот линк:

https://docs.google.com/forms/d/1B6rRhkvb-ZyB8bwa4aWU4RowHkrhwRJHSI6CXDoUQ14/edit

 

Краен рок за пријавување е: 28.12.2019 година

 

За повеќе информации можете да не контактирате на:

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

тел: 075/209-876

 

 

 

 

Повик за понуди

Модератор на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното  население" го спроведуваат проектот “Доживотно учење за Рурален развој”.

Во рамките на проектот како последна активност ќе се реализира Завршна конференција на 30.10.2018 на која ќе бидат пренесени знаења и искуства стекнати во рамките на проектот: ќе се претстават резултатите од истражувањето спроведено во рамките на овој проект, како и можностите за вмрежување, ќе се поделат искуствата од двете претходно реализирани обуки и ќе се изнесат препораки, заклучоци како и мерки за одржливост на проектот.

За таа цел се распишува повик со Реф. Бр 01/13 за Модератор на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

Модераторот треба да:

 • Да има познавање на темата на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”;
 • Внимава и ја уредува завршната конференција;
 • Да води сметка за почитување на привремени прописи на говори, презентација на следниот говорник, дискусија по извештајот, сумирање на резултатите од дискусијата, помош во формулирањето на заклучоците до известувачот (во случај на неговите потешкотии) и сл.

Врз основа на потпишаниот договор, средствата ќе бидат исплатени на сметка на Модераторот по завршувањето на завршната конференција. Врз основа на договорот, аванс нема да биде предвиден за исплата.

Сите заинтересирани треба да ги испратат следните документи:

 • Стручна биографиjа
 • Референта листа од претходно работно искуство како Модератор. 

Потребните документи да се достават најдоцна до 22.10.2018 година до 16.00 часот на следниот маил This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. со назнака за “Повик Реф. Бр 01/13 “.

Избраниот кандидат ќе биде контактиран до 24.10.2018 година.

 

 

Со почит,

Благородна Бишкоска

Проектен координатор

Повик за понуди

Експерт на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

 

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното  население" го спроведуваат проектот “Доживотно учење за Рурален развој”.

Во рамките на проектот како последна активност ќе се реализира Завршна конференција на 30.10.2018 на која ќе бидат пренесени знаења и искуства стекнати во рамките на проектот: ќе се претстават резултатите од истражувањето спроведено во рамките на овој проект, како и можностите за вмрежување, ќе се поделат искуствата од двете претходно реализирани обуки и ќе се изнесат препораки, заклучоци како и мерки за одржливост на проектот.

За таа цел се распишува повик со Реф. Бр 01/12 за Експерт на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

Сите заинтересирани физички и правни лица би требало да ги испратат следните документи:

 • Стручна биографиjа (физички лица)
 • Тековна состојба не постара од 6 месеци (правни лица) со стручна биографија од лицето кои што ќе ја води завршната конференција во име на правното лице.

Врз основа на потпишан договор, средствата ќе бидат исплатени на сметка на Експертот по завршувањето на завршната конференција. Врз основа на договорот, аванс нема да биде предвиден за исплата. Во понудената цена треба да бидат вклучени сите оперативни трошоци, средства за средби, и слично.

Сите заинтересирани физички и правни лица понудите треба да ги достават најдоцна до 22.10.2018 година до 16.00 часот на следниот маил This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. со назнака за “Повик Реф. Бр 01/12 “.

Избраниот кандидат ќе биде контактиран до 24.10.2018 година.

 

Со почит,

Благородна Бишкоска

Проектен координатор

Барање на понуда за конференциска опрема потребна за

озвучување на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

 

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното  население" го спроведуваат проектот “Доживотно учење за Рурален развој”.

Во рамките на проектот како последна активност ќе се реализира Завршна конференција на 30.10.2018 на која ќе бидат пренесени знаења и искуства стекнати во рамките на проектот: ќе се претстават резултатите од истражувањето спроведено во рамките на овој проект, како и можностите за вмрежување, ќе се поделат искуствата од двете претходно реализирани обуки и ќе се изнесат препораки, заклучоци како и мерки за одржливост на проектот.

Со цел успешна реализација на завршната конференција се распишува повик со Реф. Бр 01/11 за:

 • Изнајмување на конференциска опрема потребна за озвучување на завршната конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”.

НАПОМЕНА: Вкупната цена за изнајмување на опрема потребна за озвучување да биде изразена во МКД без ДДВ, бидејќи проектот е ослободен од плаќање на ДДВ, со потврда од Секретаријатот за Европски прашања и УЈП.

Врз основа на потпишаниот договор, средствата ќе бидат исплатени на сметка на Понудувачот на конференциска опрема по завршувањето на завршната конференција. Врз основа на договорот, аванс нема да биде предвиден за исплата.

Понудата да се достави најдоцна до 22.10.2018 година до 16.00 часот на следниот маил This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. со назнака за “Повик Реф. Бр 01/11 “.

Избраниот кандидат ќе биде контактиран до 24.10.2018 година.

 

Со почит,

Благородна Бишкоска

Проектен координатор

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното  население" го спроведуваат проектот “Доживотно учење за Рурален развој”.

Во рамките на проектот на 28.09.2018 година ќе се спроведе обука за Доживотно учење во контекст на рурален развој (наменета за земјоделци, претставници од ГО, бизнис сектор и јавни институции) со цел подобра соработка меѓу ГО, јавни институции, бизнис сектор и локално население за нивно зголемено влијание на процесот на локално одлучување во областа рурален развој.

За таа цел се распишува повик со Реф. Бр 01-15/02 за Модератор за обука за Доживотно учење во контекст на рурален развој.

Модераторот треба да:

 • Има познавање на темата за Иновативни начини за подобрување на земјоделското производство, Користење на ИКТ за подобрување на земјоделското производство (пазар, пласман, конкурентност, вмрежување), Рурален развој преку соработка меѓу: ГО, јавни институции, бизнис сектор и земјоделци. (Можности и начини на соработка).
 • Внимава и да ја уредува обуката;
 • Да води сметка за почитување на привремени прописи на говори, презентација на следниот говорник, дискусија по извештајот, сумирање на резултатите од дискусијата, помош во формулирањето на заклучоците до известувачот (во случај на неговите потешкотии) и сл.

Врз основа на потпишан договор, средствата ќе бидат исплатени на сметка на Модераторот по завршувањето на обуката.

Сите заинтересирани треба да ги испратат следните документи:

 • Стручна биографиjа
 • Референта листа од претходно работно искуство како Модератор. 

Потребната документација треба да се испрати најдоцна до 14.09.2018 година до 16.00 часот на следниот маил This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. со назнака за Реф. Бр 01-15/02.

За повеќе информации за повикот Ве молиме да не контактирате на 079 226 322 –Елизабета.

Избраниот кандидат ќе биде контактиран до 17.09.2018 година.

 

Со почит,

Елизабета Кочовска

Calls & Announcements Повици и соопштенија