Повик за понуди

Модератор на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното  население" го спроведуваат проектот “Доживотно учење за Рурален развој”.

Во рамките на проектот како последна активност ќе се реализира Завршна конференција на 30.10.2018 на која ќе бидат пренесени знаења и искуства стекнати во рамките на проектот: ќе се претстават резултатите од истражувањето спроведено во рамките на овој проект, како и можностите за вмрежување, ќе се поделат искуствата од двете претходно реализирани обуки и ќе се изнесат препораки, заклучоци како и мерки за одржливост на проектот.

За таа цел се распишува повик со Реф. Бр 01/13 за Модератор на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

Модераторот треба да:

 • Да има познавање на темата на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”;
 • Внимава и ја уредува завршната конференција;
 • Да води сметка за почитување на привремени прописи на говори, презентација на следниот говорник, дискусија по извештајот, сумирање на резултатите од дискусијата, помош во формулирањето на заклучоците до известувачот (во случај на неговите потешкотии) и сл.

Врз основа на потпишаниот договор, средствата ќе бидат исплатени на сметка на Модераторот по завршувањето на завршната конференција. Врз основа на договорот, аванс нема да биде предвиден за исплата.

Сите заинтересирани треба да ги испратат следните документи:

 • Стручна биографиjа
 • Референта листа од претходно работно искуство како Модератор. 

Потребните документи да се достават најдоцна до 22.10.2018 година до 16.00 часот на следниот маил This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. со назнака за “Повик Реф. Бр 01/13 “.

Избраниот кандидат ќе биде контактиран до 24.10.2018 година.

 

 

Со почит,

Благородна Бишкоска

Проектен координатор

Барање на понуда за конференциска опрема потребна за

озвучување на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

 

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното  население" го спроведуваат проектот “Доживотно учење за Рурален развој”.

Во рамките на проектот како последна активност ќе се реализира Завршна конференција на 30.10.2018 на која ќе бидат пренесени знаења и искуства стекнати во рамките на проектот: ќе се претстават резултатите од истражувањето спроведено во рамките на овој проект, како и можностите за вмрежување, ќе се поделат искуствата од двете претходно реализирани обуки и ќе се изнесат препораки, заклучоци како и мерки за одржливост на проектот.

Со цел успешна реализација на завршната конференција се распишува повик со Реф. Бр 01/11 за:

 • Изнајмување на конференциска опрема потребна за озвучување на завршната конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”.

НАПОМЕНА: Вкупната цена за изнајмување на опрема потребна за озвучување да биде изразена во МКД без ДДВ, бидејќи проектот е ослободен од плаќање на ДДВ, со потврда од Секретаријатот за Европски прашања и УЈП.

Врз основа на потпишаниот договор, средствата ќе бидат исплатени на сметка на Понудувачот на конференциска опрема по завршувањето на завршната конференција. Врз основа на договорот, аванс нема да биде предвиден за исплата.

Понудата да се достави најдоцна до 22.10.2018 година до 16.00 часот на следниот маил This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. со назнака за “Повик Реф. Бр 01/11 “.

Избраниот кандидат ќе биде контактиран до 24.10.2018 година.

 

Со почит,

Благородна Бишкоска

Проектен координатор

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното  население" го спроведуваат проектот “Доживотно учење за Рурален развој”.

Во рамките на проектот на 28.09.2018 година ќе се спроведе обука за Доживотно учење во контекст на рурален развој (наменета за земјоделци, претставници од ГО, бизнис сектор и јавни институции) со цел подобра соработка меѓу ГО, јавни институции, бизнис сектор и локално население за нивно зголемено влијание на процесот на локално одлучување во областа рурален развој.

За таа цел се распишува повик со Реф. Бр 01-15/02 за Модератор за обука за Доживотно учење во контекст на рурален развој.

Модераторот треба да:

 • Има познавање на темата за Иновативни начини за подобрување на земјоделското производство, Користење на ИКТ за подобрување на земјоделското производство (пазар, пласман, конкурентност, вмрежување), Рурален развој преку соработка меѓу: ГО, јавни институции, бизнис сектор и земјоделци. (Можности и начини на соработка).
 • Внимава и да ја уредува обуката;
 • Да води сметка за почитување на привремени прописи на говори, презентација на следниот говорник, дискусија по извештајот, сумирање на резултатите од дискусијата, помош во формулирањето на заклучоците до известувачот (во случај на неговите потешкотии) и сл.

Врз основа на потпишан договор, средствата ќе бидат исплатени на сметка на Модераторот по завршувањето на обуката.

Сите заинтересирани треба да ги испратат следните документи:

 • Стручна биографиjа
 • Референта листа од претходно работно искуство како Модератор. 

Потребната документација треба да се испрати најдоцна до 14.09.2018 година до 16.00 часот на следниот маил This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. со назнака за Реф. Бр 01-15/02.

За повеќе информации за повикот Ве молиме да не контактирате на 079 226 322 –Елизабета.

Избраниот кандидат ќе биде контактиран до 17.09.2018 година.

 

Со почит,

Елизабета Кочовска

Повик за понуди

Експерт на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

 

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното  население" го спроведуваат проектот “Доживотно учење за Рурален развој”.

Во рамките на проектот како последна активност ќе се реализира Завршна конференција на 30.10.2018 на која ќе бидат пренесени знаења и искуства стекнати во рамките на проектот: ќе се претстават резултатите од истражувањето спроведено во рамките на овој проект, како и можностите за вмрежување, ќе се поделат искуствата од двете претходно реализирани обуки и ќе се изнесат препораки, заклучоци како и мерки за одржливост на проектот.

За таа цел се распишува повик со Реф. Бр 01/12 за Експерт на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

Сите заинтересирани физички и правни лица би требало да ги испратат следните документи:

 • Стручна биографиjа (физички лица)
 • Тековна состојба не постара од 6 месеци (правни лица) со стручна биографија од лицето кои што ќе ја води завршната конференција во име на правното лице.

Врз основа на потпишан договор, средствата ќе бидат исплатени на сметка на Експертот по завршувањето на завршната конференција. Врз основа на договорот, аванс нема да биде предвиден за исплата. Во понудената цена треба да бидат вклучени сите оперативни трошоци, средства за средби, и слично.

Сите заинтересирани физички и правни лица понудите треба да ги достават најдоцна до 22.10.2018 година до 16.00 часот на следниот маил This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. со назнака за “Повик Реф. Бр 01/12 “.

Избраниот кандидат ќе биде контактиран до 24.10.2018 година.

 

Со почит,

Благородна Бишкоска

Проектен координатор

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното  население" го спроведуваат проектот “Доживотно учење за Рурален развој”.

Во рамките на проектот на 28.09.2018 година ќе се спроведе обука за Доживотно учење во контекст на рурален развој (наменета за земјоделци, претставници од ГО, бизнис сектор и јавни институции) со цел подобра соработка меѓу ГО, јавни институции, бизнис сектор и локално население за нивно зголемено влијание на процесот на локално одлучување во областа рурален развој.

За таа цел се распишува повик со Реф. Бр 01-15/04 за Угостителски објекти во Општина Јегуновце и Општина Теарце.

Понудата од угостителскиот објект треба да биде составена во следниот формат со потпис и печат

 

РРед.

ББр.

НNo.

Опис на производ/ услуга

Description of the product/ service

Количина

Quantity

Единечна цена без ДДВ

Unit price without VAT

Вкупна цена без ДДВ

Total price without VAT

1

Освежување (филтер кафе, наливна вода, и др) за време на 2 паузи, по лице

     

2

Оброк (ручек со вклучено 2 флаширани безалкохолни пијалоци) по лице

 

 

 

 

 • Понудата треба да важи за 15 лица,
 • Угостителскиот објект треба да има добри услови за реализација на работилници (добро осветлување, добра акустика),
 • Понудите треба да бидат назначени со издвоено ДДВ.
 • Цените во понудата треба да бидат изразени во денари.

 

Во понудите треба да бидат потполнети сите полиња, во спротивно понудата нема да биде прифатена.

Понудата треба да се достави со следната придружна документација:

 • Понуда со цени за услуги (образец во прилог) со потпис и печат
 • Tековна состојба на добавувачот, не постара од една година.

 

Доставените понуди треба да се со валидност од 3 месеци.

Врз основа на потпишан договор, средствата ќе бидат исплатени на сметка на угостителскиот објект по завршувањето на работилниците за градење капацитети и вмрежување. Врз основа на договорот, аванс нема да биде предвиден за исплата. 

Потребната документација треба да се испрати најдоцна до 14.09.2018 година до 16.00 часот на следниот маил This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. со назнака за Реф. Бр 01-15/04.

За повеќе информации за повикот Ве молиме да не контактирате на 079 226 322 –Елизабета.

Избраниот кандидат ќе биде контактиран до 17.09.2018 година.

 

 

Со почит,

Елизабета Кочовска

Calls & Announcements Повици и соопштенија