Мрежа за доживотно учење (МДУ) на Република Македонија претставуванационална асоцијација на заинтересирани страни, организации и институции, за развој на образование на возрасни и доживотно учење.

МДУ е формирана во 2012 година, и во текот на своето досегашно работење има спроведено повеќе проекти, истражувања и слично.

Мрежата повеќе работи на ниво на политики, но истовремено обезбедува поддршка на своите организации членки и соработници, особено во делот на верификација на програми при ЈУ Центар за образование на возрасни и Министерство за образование.

Во текот на 2018 година, МДУ работи на неколку проекти, како што се проектите поврзани со стручно образование и обука, рурален развој, поддршка на лица со попреченост, и други активности.  

Во текот на имплементација на активностите, МДУ обезбедува експертиза или ги адресира предизвиците на доживотното учење.
МДУ соработува со неколку мрежи активни на Европско ниво со цел да се разменат знаења и искуства, и истите да се применат во Македонија.  

VIP Culture

About project

The aim of our project is to promote idea of integration into society and culture young people visually impaired.

READ MORE

Доживотно учење за Рурален развој

About project

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни

READ MORE

Breaking Barriers

About project

Adult educators also face new challenges and opportunities to adapt to the digital environment..

READ MORE

MUPYME Project

About project

MUPYME Project, with innovative and motivational approaches, aims

READ MORE

PROJECTS

Research on Legal Frame for Adult Education and Providers of Adult Education

About project

The purpose of the research was to detect the inconsistencies in the implementation

READ MORE

Sport is my freedom

About project

The project “Sport is my freedom” aims at promoting and undertaking preventive actions towards...

READ MORE

Research on Providers of Adult Education in Macedonia

About project

Successful businesses have many things in common, today we’ll look at the big


READ MORE

Acquisition of Key Competences for Economic and Social Sustainability

About project

LLN’s and Community Development Institute’s TC “Skills for better future” was intended to...

READ MORE

Skills for better future

About project

The project objectives are: Promotion of the concepts for lifelong learning..

READ MORE

Dreaming out loud

About project

Dreaming out loud will encourage European youth to raise their voice and DREAM about a different Europe...

READ MORE

Calls & Announcements Повици и соопштенија