Во тек е втората фаза од проектот ATSforVIP. Интелектуалниот резултат  “Создавање на ОЕР за пристапно, безбедно и сигурно патување на лица со оштетен вид” започна во Април 2020 година и предвидено е да заврши до крајот на Декември 2020 година.

Целта на IO2 е создавање на ОЕР платформа која ќе содржи информации и иновативни содржини поврзани со пристапност, безбедност и заштита за време на патување, особено прилагодени за лица со оштетен вид или слепи лица. Проектните партнери од Северна Македонија, Романија и Шпанија активно работат за оптимално функционирање на ОЕР платформата.

Повеќе информации можете да најдете на следниот линк:

http://www.atsvip.eu/index_mk.php?lang=MK


Calls & Announcements Повици и соопштенија