Истражување за ГО, локално население и бизнис сектор кои работаат во Полошкиот регион на рурален развој, нивното учество во процесот на донесување на одлуки, меѓусебна соработка, и соработка со локални институции.

 

Истражување за ГО, локално население и бизнис сектор кои работаат во Полошкиот регион на рурален развој, нивното учество во процесот на донесување на одлуки, меѓусебна соработка, и соработка со локални институции.

Овој извештај е резултат на истражувањето што се се спроведе во рамките на проектот Доживотно учење за рурален развоој, имплементиран од страна на МДУ и ЛАГ Скардус.

Превземете го документот тука

На ден 30.10.2018 во Парадокс – Тетово се одржа Завршна конференција на проектот: “Доживотно учење за Рурален развој. Овој проект го имплементираат Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце  , во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното  население".

На завршната конференција присуствуваа 26 лица.

На завршната конференција беа претставени активностите предвидени со овој проект и беше утврдено дека се успешно реализирани. Според евалуациите од проектните активности учесниците активностите се задоволни од презентациите и нивните очекувања се исполниле. Истите апелираа да има обуки од ваков тип и понатаму, затоа што само така може да се постигне вмрежување на сите засегнати страни, разменување на искуства и контакти и можности за соработка во иднина. Овие обуки беа значително релеванти за сите учесници, бидејќи ја нагласуваа важноста и врската помеѓу доживотното учење и руралниот развој. Ваквиот начин на образование  е многу важен за сите учесници бидејќи истите се стекнуваат со знаење и вештини од областа на руралниот развој коишто ќе можат да ги применуваат и понатака во секојневниот живот и работење.

На конференцијата беа споделени мерките за одржливост на проектот. Треба да се применуваат стекнатите знаења за поврзаноста меѓу доживотно учење и рурален развој и знаењата да се надградуваат. На тој начин целните групи ќе бидат во тек со новите трендови на производство, пласман, како и за креирање на политики за рурален развој.

Вмрежувањето во рамките на активностите е еден од начините за размена на искуства, знаења и соработка меѓу целните групи од проектот. Таа соработка треба да се одржува и да се надградува со цел подобрување на руралниот развој во овој регион.

Заеднички став е дека треба да има обуки од ваков тип и понатаму, затоа што само така може да се постигне вмрежување на сите засегнати страни, разменување на искуства и контакти и можности за соработка во иднина.

Ваквите активности ја нагласуваат важноста и врската помеѓу доживотното учење и руралниот развој. Овој начин на образование  е многу важен за сите учесници бидејќи истите се стекнуваат со знаење и вештини од областа на руралниот развој коишто ќе можат да ги применуваат и понатака во секојдневниот живот и работење.


На ден 28.09.2018 во Ресторан Нов Жеден, Јегуновце се одржа обука на тема “Доживотно учење во контекст на рурален развој, како активност од проектот “Доживотно учење за Рурален развој”. Овој проект го имплементираат Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце  во партнерство со Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово , во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното  население". 

 

Во рамките на обуката беа обработени следните теми:

  • Иновативни начини за подобрување на земјоделското производсто
  • Користење на ИКТ за подобрување на земјоделското производство (пазар, пласман, конкурентност, вмрежување)
  • Рурален развој преку соработка меѓу: ГО, јавни институции, бизнис сектор и земјоделци. (Можности и начини на соработка)

 

На обуката присуствуваа 17 лица.

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното  население" го спроведуваат проектот “Доживотно учење за Рурален развој”.

Во рамките на проектот како последна активност ќе се реализира Завршна конференција на 30.10.2018 г.во ресторан Парадокс Тетово, на која ќе бидат презентирани активностите и резултатите од проектот. Н а конференцијата ќе се претстават резултатите од истражувањето за ГО кои работаат во Полошкиот регион на рурален развој, нивното учество во процесот на локално одлучување и процеси на донесување на одлуки, нивната меѓусебна соработка, и соработка со локални институции, бизнис сектор и локално население спроведено во рамките на овој проект,  ќе се споделат искуства од реализираните обуки и ќе се изнесат препораки, заклучоци како и мерки за одржливост на проектот.

Подобра соработка меѓу ГО, јавни институции, бизнис сектор и локално население за нивно

зголемено влијание на процесот на локално одлучување во областа рурален развој

Охрид, Хотел Холидеј М
21.08.2018 - 22.08.2018

 

На ден 21.08.2018 и 22.08.2018 година, во Хотел Холидеј М, Охрид се одржа дводневна обука на тема “Подобра соработка меѓу ГО, јавни институции, бизнис сектор и локално население за нивно зголемено влијание на процесот на локално одлучување во областа рурален развој, како активност од проектот “Доживотно учење за Рурален развој”.

Овој проект го имплементираат Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното  население". 

На обуката присуствуваа 20 лица.

Calls & Announcements Повици и соопштенија