logo

THE INCLUSIONIST

project financed by the Erasmus+ Programme of the European Union

November 2 – 9, 2019 – Cluj-Napoca, Romania

 

 The consortium of 6 partners is starting the first main activity of The Inclusionist project, a training course of 25 youth workers, 5 of them with disabilities, from 5 European countries: Albania, Italy, North Macedonia, Romania and Serbia.

The Inclusionist is an Erasmus+ Youth multi-activity project, financed by the European Union and developed by Asociatia Babilon Travel in partnership with Azbuki Serbia, Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj, Projekte Vullnetare Nderkombetare Albania, Mreza za Dozivotno Ucenje North Macedonia and Associazione ONLUS L'Albero della vita Italy.

The aim of the project is to promote and foster social inclusion of young people with disabilities and fewer opportunities, with focus on independent living. 

To achieve its objectives, the project will implement two main activities: a training course in Cluj-Napoca, Romania, between November 2 - 9, 2019 and a youth exchange in Cluj-Napoca, between April 25 – May 3, 2020. All these activities will involve mixed groups of disabled and non-disabled participants.

            The first main activity, the training course will increase capacities of youth workers with and without disabilities on how to contribute on independent living  and inclusion of people with disabilities and fewer opportunities, focus on some soft skills young people with disabilities should practice to improve their independent living, employability, accessibility  and inclusion. The participants will also plan the upcoming youth exchange.

The official opening of the meeting will be on Sunday, November 3, 2019, 10:00 AM, at Hotel Onix (str. Albini nr. 12).

More information on our website https://english.babilontravel.ro/projects/the-inclusionist/ or please contact us at 0722634027 (Gabriel Nagy), e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 
   

 

 

Проект " ReGap"
"Намалување на образовниот јаз за мигранти и бегалци во земјите на ЕУ со високо релевантни ресурси за е-учење кои нудат силна социјална припадност"

Проектот ReGap има за цел да понуди висококвалитетни културно чувствителни ресурси за учење со отворен пристап, за возрасни мигранти и бегалци од двата пола во земјите на ЕУ.
 
Проектот ќе го намали образовниот јаз за мигранти и бегалци во европските земји бидејќи обезбедува можности за вработување и социјална вклученост, поддржани од специфични и ажурирани знаења од земјите партнери на проектот за: работа, здравје, социјална сигурност, образование, еднаквост, системи на правда и прописи во врска со државјанство.
 
Повеке информации за проектот: 
 
 
 
 
Институт за развој на заедницата
Community Development Institute
Tel: +389-44-340-677
Marsal Tito 106
Tetovo, 1200 Macedonija
 
 

 


Project ReGap


Reducing the Educational Gap for migrants and refugees in EU countries with highly
relevant e-learning resources offering strong social belonging

The ReGap project aims to extend high quality culturally sensitive open access learning resources to adult migrants and refugees of both genders in EU countries. The project promotes the Erasmus+ objective of equity and inclusion by addressing the need to feel a real sense of social belonging and to gain the knowledge skills necessary to take part in employment, health, social security and schooling on an equal footing with EU citizens. This requires e-learning activities that are culturally and gender sensitive and at the same time offer the opportunity to be delivered not only fully on-line, but in-person in blended mode for those who have lower ICT skills..
The project will reduce the education gap for migrants and refugees in European countries as they secure employment and social belonging opportunities supported by country specific and up-to-date knowledge about work, health, social security, education and systems of justice and regulations concerning citizenship and equality.
Specifically the objectives of the reducing the education gap (ReGap) project are:
1. To develop and offer e-learning courses that are culturally and gender sensitive, using examples specific to each country in which the resource(s) are offered,
2. To develop, trial and evaluate e-learning course resources meeting key needs in employment, health, education, social security and knowledge of justice systems and citizenship regulations,
3. To develop e-learning courses that include an introductory component to create socially shared participant identity and belonging and enhanced ICT skills,
4.. To trial the delivery of the e-learning courses fully or blended mode by teachers and professionals for those with lower ICT skills.
5. A short e-learning video with subtexts in different partner languages and English; along with a handbook in partner languages and English to be used by educators and other professionals.
6. To disseminate the e-learning resources regionally, nationally and internationally within and beyond project partners and the EU
The innovative character of the ReGap project is its focus on adult migrant and refugee learners with new and innovative e-learning resources targeting the needs of both genders in a culturally sensitive fashion.
ReGap project partners are: Inland Norway University of Applied Sciences (INN University) - Norvay, LIBERA UNIVERSITA MARIA SS ASSUNTA - Rome, UPORTO (UNIVERSIDADE DO PORTO) - Portugal, Association"COMMUNITY DEVELOPMENT INSTITUTE” CDI - Macedonia.
Project ReGap is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union.

More about project ReGap:
 
 
 
   

На ден 30.10.2018 во Парадокс – Тетово се одржа Завршна конференција на проектот: “Доживотно учење за Рурален развој. Овој проект го имплементираат Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце  , во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното  население".

На завршната конференција присуствуваа 26 лица.

На завршната конференција беа претставени активностите предвидени со овој проект и беше утврдено дека се успешно реализирани. Според евалуациите од проектните активности учесниците активностите се задоволни од презентациите и нивните очекувања се исполниле. Истите апелираа да има обуки од ваков тип и понатаму, затоа што само така може да се постигне вмрежување на сите засегнати страни, разменување на искуства и контакти и можности за соработка во иднина. Овие обуки беа значително релеванти за сите учесници, бидејќи ја нагласуваа важноста и врската помеѓу доживотното учење и руралниот развој. Ваквиот начин на образование  е многу важен за сите учесници бидејќи истите се стекнуваат со знаење и вештини од областа на руралниот развој коишто ќе можат да ги применуваат и понатака во секојневниот живот и работење.

На конференцијата беа споделени мерките за одржливост на проектот. Треба да се применуваат стекнатите знаења за поврзаноста меѓу доживотно учење и рурален развој и знаењата да се надградуваат. На тој начин целните групи ќе бидат во тек со новите трендови на производство, пласман, како и за креирање на политики за рурален развој.

Вмрежувањето во рамките на активностите е еден од начините за размена на искуства, знаења и соработка меѓу целните групи од проектот. Таа соработка треба да се одржува и да се надградува со цел подобрување на руралниот развој во овој регион.

Заеднички став е дека треба да има обуки од ваков тип и понатаму, затоа што само така може да се постигне вмрежување на сите засегнати страни, разменување на искуства и контакти и можности за соработка во иднина.

Ваквите активности ја нагласуваат важноста и врската помеѓу доживотното учење и руралниот развој. Овој начин на образование  е многу важен за сите учесници бидејќи истите се стекнуваат со знаење и вештини од областа на руралниот развој коишто ќе можат да ги применуваат и понатака во секојдневниот живот и работење.

Истражување за ГО, локално население и бизнис сектор кои работаат во Полошкиот регион на рурален развој, нивното учество во процесот на донесување на одлуки, меѓусебна соработка, и соработка со локални институции.

 

Истражување за ГО, локално население и бизнис сектор кои работаат во Полошкиот регион на рурален развој, нивното учество во процесот на донесување на одлуки, меѓусебна соработка, и соработка со локални институции.

Овој извештај е резултат на истражувањето што се се спроведе во рамките на проектот Доживотно учење за рурален развоој, имплементиран од страна на МДУ и ЛАГ Скардус.

Превземете го документот тука

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното  население" го спроведуваат проектот “Доживотно учење за Рурален развој”.

Во рамките на проектот како последна активност ќе се реализира Завршна конференција на 30.10.2018 г.во ресторан Парадокс Тетово, на која ќе бидат презентирани активностите и резултатите од проектот. Н а конференцијата ќе се претстават резултатите од истражувањето за ГО кои работаат во Полошкиот регион на рурален развој, нивното учество во процесот на локално одлучување и процеси на донесување на одлуки, нивната меѓусебна соработка, и соработка со локални институции, бизнис сектор и локално население спроведено во рамките на овој проект,  ќе се споделат искуства од реализираните обуки и ќе се изнесат препораки, заклучоци како и мерки за одржливост на проектот.

Calls & Announcements Повици и соопштенија